บริการวางแผนภาษีอย่างเหมาะสมด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการของเรา

Tax Planning

วางแผนภาษี แนะนำ แนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี

Tax Consulting

บริการที่ปรึกษาภาษีอากร

Tax Services

ชี้แจงและต่อรองปัญหาภาษีอากรต่อกรมสรรพากร

Accounting Work

บริการให้คำปรึกษาและวางระบบบัญชี

Financial Statement

รับวางแผนงบการเงิน

Register Company

รับจดทะเบียนบริษัท

วางแผนภาษีและให้คำปรึกษา

ในปัจจุบันนี้กฎหมายที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมีมากมาย เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้เจ้าของกิจการรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมด อาจปฎิบัติผิดพลาดในบางประเด็นไปโดยมิได้ตั้งใจ เนื่องจากความสับสนในวิธีปฎิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละกฎหมาย

ทีมงาน thaitaxconsulting.com เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้จัดทีมงานเพื่อคอย ให้คำปรึกษาทั้งด้านบัญชีและภาษีอากรแก่กิจการโดยเฉพาะ เนื่องจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรนั้นมีความแตกต่างกันจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในวิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรเพื่อให้คำแนะนำให้ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษีอากร

นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการวางแผนภาษีให้แก่กิจการของท่านอีกด้วย การวางแผนภาษีไม่ใช่การ หลบ หลีก หนี หรือการทุจริตต่อภาษีต่อชาติ แต่การวางแผนภาษีคือการทำตามกฎหมายและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ซึ่งจะเป็นการเลือกใช้ข้อกำหนดและวิธีการเสียภาษีที่ทำให้กิจการเสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้องที่สุด ด้วยการวางแผนภาษีที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน

บริการให้คำปรึกษาเรื่องภาษีอากร

เจ้าของกิจการบางคนมักจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้สำนักงานบัญชี เพราะคิดว่าการจ้างพนักงานบัญชีมา 1 คนน่าจะคุ้มกว่า โดยให้จัดยื่นภาษีและปิดงบการเงินรวมทั้งยังให้พนักงานบัญชีสามารถทำหน้าที่อื่นได้อีก พอสิ้นปีก็ติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ทำการตรวจสอบบัญชี การมีพนักงานบัญชีที่รู้เรื่องบัญชีไว้ที่บริษัทเป็นเรื่องดีที่สุด แต่การประหยัดไม่ทำการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้ดูแลเรื่องบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญงานทางด้านนี้มากกว่า อาจจะเป็นเรื่องอันตราย เพราะประมวลรัษฎากร ที่ใช้ในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ยิ่งเจ้าของกิจการต้องดูแลงานของท่านแล้ว ยังต้องแบ่งภาระมาดูเรื่องภาษีให้รู้เองทุกเรื่อง อาจจะพลาดได้
ไม่ปฎิเสธว่าเจ้าของกิจการควรทราบเรื่องภาษี แต่บางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ทำผิดในรูปแบบของภาษี ถ้าหากใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาหรือถ้ามีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสอบถามน่าจะปลอดภัยกว่า บางครั้งที่เราคิดว่าประหยัด ผลสรุปแล้วมันอาจไม่ประหยัดอย่างที่คิดก็ได้ แถมยังจ่ายค่าตอบแทนที่แพงกว่า

วางแผน-แนะแนว

ประเมินภาษี-เบี้ยปรับ

แก้ไขปัญหาภาษีอากร

ดำเนินการถึงเป้าหมาย

www.thaitaxconsulting.com

  • ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติผิดพลาด (tax exposure)
  • ไม่ถูกออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี
  • ไม่ถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอย่างมากมาย
  • ธุรกิจเดินหน้าเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงหลังบ้าน
  • เสียภาษีอย่างประหยัด โดยถูกกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกแผนก (บัญชี/การเงิน/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล/ผู้บริหาร/ตลาด/กฎหมาย ฯลฯ)

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Mobile : 083-622-5555
Email : info@chonlatee.com